Psychoprofilaktyka

Zajęcia profilaktyczne w SOSW w Świdniku obejmują:

  • ochronę ucznia przed podejmowaniem przez niego zachowań ryzykownych
  • wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu

W roku szkolnym 2014/2015 realizowany jest: AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH „LUBIĘ SIEBIE”. Autorami programu są Magdalena Kusiak oraz Barbara Chmielewska. Program realizowany jest w Internacie podczas zajęć oraz na godzinach wychowawczych w klasie I-III gimn. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Program zajęć socjoterapeutycznych „Lubię siebie” powstał na skutek codziennych kontaktów z młodzieżą naszego Ośrodka, wielu rozmów o ich trudnościach, problemach, zmaganiach się z nimi, o tym jak widzą siebie, co o sobie myślą. Rozmów o sprawach takich jak: brak wiary we własne siły, poczucie osamotnienia, niskie poczucie własnej wartości.

Celem programu jest:

  • wzmacnianie poczucia własnej wartości
  • rozwijanie świadomości o posiadanych zasobach, mocnych stronach
  • rozwijanie samooceny
  • zwiększenia akceptacji siebie
  • rozwijanie umiejętności poszukiwania wsparcia w otoczeniu i korzystania z niego

Działania profilaktyczne mają strategie edukacyjne, których celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności społecznych, strategie alternatyw, których celem jest pomoc poprzez stwarzanie uczniom możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną, strategie interwencyjne adresowane do uczniów z grupy podwyższonego ryzyka.

Programu „Lubię siebie” jest realizowany w ramach profilaktyki pierwszorzędowej. Działania z zakresu profilaktyki drugorzędowej podejmuje i prowadzi w naszym Ośrodku psycholog szkolny.