Gimnazjum

Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

                    W  gimnazjum poprzez  trzyletni okres nauki  uczniowie przygotowywani są do dokonywania wyborów  edukacyjnych i życiowych, odpowiednich do ich możliwości percepcyjnych i uzdolnień. Uczniowie z realizują obowiązek szkolny w  Zespołach Edukacyjno – Terapeutycznych.                                                                                     Na etapie  gimnazjum wyodrębnia się:

 • zajęcia edukacyjne:
 • funkcjonowanie w środowisku
 • muzyka z rytmiką
 • plastyka
 • technika
 • wychowanie fizyczne
 • religia                                                                                                                                                                                                                  Nasze działania ukierunkowane są na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych i indywidualnego tempa rozwoju dlatego na etapie gimnazjum organizowane są zajęcia specjalistyczne – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia korygujące wady wymowy, zajęcia korygujące wady postawy, zajęcia terapii ręki, dogoterapia, usprawnianie ruchowe.

 

Uczniowie gimnazjum uczestniczą w różnego rodzaju  warsztatach m.in.plastycznych, kulinarnych, ogrodniczych, czytelniczych.

  

    

Gimnazjaliści często „uczą się” również poza salą lekcyjną, uczestnicząc w warsztatach muzealnych, imprezach kulturalnych, artystycznych, integracyjnych i wycieczkach.

 

 

 

Uczniowie biorą aktywny udział w konkursach plastycznych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

 

Młodzież gimnazjalna rozwija swoje pasje na zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. 

Nasz absolwent gimnazjum:

 • Potrafi określić swoje mocne i słabe strony.
 • Radzi sobie w sytuacjach typowych, a w innych wie, do kogo się zwrócić o pomoc.
 • Zna normy kultury i współżycia społecznego.
 • W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich wysiłek oraz pracę.
 • Jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę.
 • Jest świadomy skutków zagrożeń współczesnego świata.
 • Zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce.
 • Dostrzega otaczającą przyrodę i potrafi właściwie korzystać z zasobów środowiska naturalnego.
 • Zna i szanuje historię, kulturę oraz tradycje regionu i kraju.